Business Listings - Occupational Health and Safety

Default

Occupational Health and Safety Startpage

Add your review, 0 reviews

Bumrungrad International

Listed in Occupational Health and Safety

0 2667 1000

33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 Thailand

Description: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ มีความมุ่งหมายในการให้บริการและบริการด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ ให้การบริการอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยในด้านการดูแลรักษาพยาบาลและการบริการ สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานผู้ให้บริการ พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Read more...

Add your review, 0 reviews

โรงพยาบาลเลิดสิน

Listed in Occupational Health and Safety

0 2353 9800

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Description: โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดบริการรับทำบัตรผู้ป่วยใหม่-ค้นบัตรผู้ป่วยเก่าและลงทะเบียน นัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอยการทำบัตร ผู้สนใจต้องการใช้บริการติดต่อได้ที่ห้องตรวจที่ท่านต้องการมาตรวจรักษาหรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3539621-2 เพื่อประสานงานแจ้งตรวจที่ท่านต้องการ ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar