13043266_10154099209624941_6951779953636463074_n.png

Bumrungrad International

Added by CM

0 reviews

Listed in Occupational Health and Safety

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ มีความมุ่งหมายในการให้บริการและบริการด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ
ให้การบริการอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยในด้านการดูแลรักษาพยาบาลและการบริการ
สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานผู้ให้บริการ
พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar