1011948_521111044621597_325385830_n.png

โรงพยาบาลเลิดสิน

Added by CM

0 reviews

Listed in Occupational Health and Safety

  • โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 0 2353 9800
  • lerdsin_hospital@hotmail.com

Follow:

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดบริการรับทำบัตรผู้ป่วยใหม่-ค้นบัตรผู้ป่วยเก่าและลงทะเบียน นัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอยการทำบัตร ผู้สนใจต้องการใช้บริการติดต่อได้ที่ห้องตรวจที่ท่านต้องการมาตรวจรักษาหรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3539621-2 เพื่อประสานงานแจ้งตรวจที่ท่านต้องการ ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar